Необходима ли ни е заземителна уредба?

04.09.2019

Изграждането на заземителна уредба има значение за нормалното функциониране на всяка електрическа инсталация. Това е важно за безопасността на хората и за правилната работа на електрическото оборудване.


Заземителните уредби има за цел да ограничи разликата в напрежението до възможно най-ниска степен. Заземяването се състои от „заземител“ (част от електрическата мрежа, непосредствено свързана със земята) и заземяващ проводник, съединяващ заземяваното устройство със заземителя. Заземителят може да бъде прост метален кабел или сложен комплекс от елементи със специална форма.
Много хора не отдават значение на заземяването в електрическата инсталация, а всъщност то играе важна роля в електрическата инсталация.

Нуждата от допълнителен проводник, който да отвежда електричеството в земята се появява още през 1820 година, когато е изобретен на телеграфа.  След патентоването на електрическата електропреносна система от Томас Едисон през 1879 година, предлага и свързването на електрическите проводници към земя. Заземяването навлиза и в радиокомуникациите след навлизането им през 20-те години на двадесети век. Практически заземяването е с цел създаване на връзка между тоководещ проводник или част, предаваща или приемаща антена чрез земя (нулев потенциал).

Заземяването може да бъде работно и защитно:

  • Работното заземяване се използва за правилното функциониране на електричесите инсталации и оборудване.
  • Защитното заземяване е с основна функция електробезопасност. То се изгражда, с цел да защитити електрическите инсталации и да предпази хората от излагане на опасни токове и напрежения.

За изграждането на качествено и ефективно заземление е важно да се уточни площта – електрическия контакт на заземителя със земята и специфично съпротивление на почвата.

Специфичното съпротивление на почвата зависи от природните компоненти на почвата, количеството на разтворените соли в нея и съдържанието на влага в почвата. На практика повече от 70% от почвата на дълбочина 3 м е в пъти с по-малко специфично съпротивление от повърхностните почвени слоеве, поради по-високото съдържание на влага и плътността. Колкото по-малко е  специфичното съпротивлението на почвата, толкова по-добре и по-ефективно ще „абсорбира“ тока от заземителите.

Въпреки наличието на таблици на специфично съпротивление на почвата за различните региони, опитът показва, че преди изграждането на един заземител е необходимо да се направи проучване на специфичното съпротивление на терена в района, където трябва да се изгради заземителната уредба.  

Важно е да се отбележи, че техническото състояние на заземителната уредба се проверява периодично в обхват и срокове, определени от енергетика, съгласно проекта на съответната електрическа уредба, но не по-дълги от:

  •  една година за измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя;
  • пет години за измерване на съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя – в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване;

 НАРЕДБА № 16-116 Обн. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.,